Rätt försäkring för din livssituation

På Nordeuropa är vi specialister på personförsäkring och vi har arbetat med produkterna länge. Vi kan möta behoven för dig och din familj oavsett vilken grupp, medlemsorganisation eller annan förening ni tillhör. Din försäkringsförmedlare ger dig råd kring vilka försäkringar du behöver och vad de ska innehålla.

Vi har specialiserat oss på att skräddarsy försäkringslösningar utefter gruppens behov. Våra riskbedömare, produktutvecklare och underwriters har lång erfarenhet inom alla områden. Tillsammans med våra partners och försäkringsförmedlare hjälper vi dig att teckna rätt försäkringsskydd med rätt villkor till rätt pris för just din livssituation.

Hitta mer information

Om gruppförsäkring

Vi erbjuder försäkringar som enskilda produkter eller sammansatta i en gruppförsäkringslösning. Försäkringarna anpassas efter behov och önskemål för att ge bästa möjliga försäkringsskydd vid sjukdom, dödsfall, olycksfall eller annan skada. Följande försäkringar erbjuds:

 • Sjukvårdsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Livförsäkring
 • Förtidskapital
 • Kritisk sjukdom
 • Sjukavbrottsförsäkring

Om försäkringar som kompletterar pensionsplanen

Om ditt företag har en pensionsplan, kan det vara fördelaktigt att komplettera den med försäkringar som täcker dina kostnader om du blir sjukskriven, skadad eller ersättning till dina efterlevande om du avlider. Vi erbjuder försäkringar som enskilda produkter eller sammansatta i en flexibel pensionsplan. Försäkringarna anpassas efter behov och önskemål för att ge bästa möjliga försäkringsskydd vid sjukdom, dödsfall, olycksfall eller annan skada. Följande försäkringar erbjuder vi som en extra trygghet och komplement till pensionsplanen:

 • Sjukvårdsförsäkring
 • Sjukinkomst
 • Premiebefrielse
 • Efterlevandepension

Alivia Cancervårdsförsäkring

Tillsammans med Alivia Cancervård erbjuder vi cancervårdsförsäkring med second opinion och vårdplanering, så att du får rätt vård i rätt tid. Alivia ger dig trygghet och stöd genom hela vårdprocessen.

Övriga försäkringar

Vi erbjuder även gruppförsäkringslösningar för dig som avslutar din anställning, avbryter medlemskapet eller av annan anledning inte längre ingår i den grupp du tillhörde när försäkringen tecknades. Det kallas fortsättningsförsäkring och kan tecknas för de flesta försäkringar Nordeuropa tillhandahåller. Det finns också en sjuk- och olycksfallsförsäkring som du kan övergå till när du når pensionsåldern och inte längre omfattas av grupplösningens skydd. För att vara berättigad att söka fortsättningsförsäkring och seniorförsäkring ska du ha varit försäkrad i minst 6 månader och att du ansöker om en försäkring inom 3 månader från att du utgick ur gruppen.

 • Fortsättningsförsäkring
 • Seniorförsäkring

Produkter och villkor

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ersätter kostnader för privat vård pga. sjukdom eller olycksfall. I skyddet ingår vårdplanering så att du får rätt vård, så fort som möjligt av en läkare eller annan vårdinrättning som ingår i vårt nätverk. Försäkringen ersätter också kostnader som uppstår för exempelvis resor och rehabilitering.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ersätter bland annat kostnader för vård om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter vårdkostnader, resor och andra utlägg i samband med skada till följd av en olyckshändelse. Du kan också få ersättning vid invaliditet pga. olycksfall eller sjukdom.

Barnförsäkring

För ditt barn kan du hos oss teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring som innehåller många olika ersättningsmoment som syftar till att underlätta för familjen och täcka kostnader som uppstår om ditt barn skulle bli sjukt eller skadas. Försäkringen gäller t o m 25 år.

Livförsäkring med barnskydd

En livförsäkring ger ersättning vid dödsfall till dina efterlevande eller till den du utser som förmånstagare.

Förtidskapital

Förtidskapitalförsäkringen kan ersätta dig med ett skattefritt engångsbelopp om du blir långtidssjukskriven och inte kan jobba längre.

Kritisk sjukdom

En allvarlig diagnos medför många svåra beslut och känslor. Vår försäkring Kritisk sjukdom ersätter dig med en i förväg vald kompensation om du drabbas av en svår sjukdom som innebär stora förändringar i livet.  Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp motsvarande det tecknade försäkringsbeloppet. Du kan läsa mer om försäkringen och vilka diagnoser som omfattas i försäkringsvillkoret och förköpsinformationen.

Sjukavbrottsförsäkring

Om du blir sjukskriven och inte kan arbeta, kan en sjukavbrottsförsäkring hjälpa till att betala företagets löpande fasta kostnader.

Sjukinkomst

En sjukinkomstförsäkring ersätter dig med en del av din förlorade lön om du blir sjukskriven. Ersättningen grundas på sjukskrivningsgrad och på det belopp som du själv väljer ska utbetalas varje månad. Ersättningen utbetalas i längst 36 månader.

Tjänstepensionsförsäkring

Försäkringen innehåller följande moment

 

Sjukinkomst Ekonomisk ersättning om du blir långtidsjukskriven.

 

Efterlevandepension Om du avlider före pensionsåldern kan dina efterlevande eller den som du utser som förmånstagare få ekonomiskt stöd till följd av att hushållets ekonomi drastiskt förändras.

 

Premiebefrielse Om du blir sjukskriven kan premiebefrielseförsäkring gå in och fortsätta att betala premien för din tjänstepensionsförsäkring.

Fortsättningsförsäkring

En fortsättningsförsäkring har du som försäkrad genom Nordeuropa rätt till om du varit försäkrad minst 6 månader hos oss.

 

Fortsättningsförsäkringen kan tecknas för de flesta försäkringarna efter att du slutat din tjänst, gått ur medlemsorganisationen eller på annat sätt inte längre är med i gruppen.

Cancervårdsförsäkring

Vid en cancerdiagnos kan du genom cancervårdsförsäkringen få det där extra stödet och expertisen som ser till att du får rätt diagnos, rätt behandling och i rätt tid. Alivia Cancervård är specialiserade inom vårdplanering för cancervård.

Seniorförsäkring – för dig som inte längre omfattas av gruppavtal

När du går i pension eller har uppnått försäkringens s k slutålder behöver du inte stå helt utan försäkringsskyddet du tidigare hade i din gruppförsäkring som anställd. Vi kan erbjuda Livförsäkring, Kritisk sjukdom, Olycksfallsförsäkring och Sjukvårdsförsäkring pga. Olycksfall.